Yabancıların Taşınmaz Ediniminde İlgili Kanuni Sınırlamalar

Realsite

Yabancıların Taşınmaz Ediniminde İlgili Kanuni Sınırlamalar


1. Ülke sınırları dahilinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, maksimum 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.

2.Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve izin almadıkça kiralanması mümkün değildir.

3.Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

4.Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.

5.Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir